save_output_file

save_output_file(output_file, output_file_name)[source]

Save output file.

Parameters:
  • output_file_name (str) – Output file name.
  • output_file (io.BytesIO) – Output file.